PODMIENKY PRENÁJMU

Minimálny vek vodiča a vodičský preukaz

25 rokov pre vozidlá PRESTIGE RENT
21 rokov pre vozidlá PRESTIGE RENT - economy.
V prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže nájomca požiadať o výnimku za poplatok.

Doklady potrebné pre prenájom vozidla

Fyzická osoba

 • Platný občiansky preukaz, prípadne pas
 • Vodičský preukaz (musíte byť držiteľom minimálne 2 roky)
 • Platný tretí doklad (kreditná/platobná karta)

Právnická osoba

 • Platný výpis z obchodného registra
 • Platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
 • Zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti, prípadne ním oprávnená osoba

Platobné podmienky

Platba za prenájom prebieha prostredníctvom platobnej/kreditnej karty, avšak v ojedinelých prípadoch je možné po vzájomnej dohode vopred platbu realizovať aj v hotovosti.  Klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu, ktorá sa diferencuje v závislosti od druhu vozidla. Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi. V prípade platby kreditnou kartou nájomca hradí čiastku za prenájom a vratnú zálohu, ktorú mu zablokujeme na účte (na blokáciu vratnej zálohy nie je možné použiť plat.kartu VISA ELEKTRON a MAESTRO). Po vrátení nepoškodeného vozidla zálohu uvoľníme.

Ceny / Účtovanie

 • Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od výpožičky. Za prekročenie výpožičky o viac ako 30 minút je účtovaná ďalšia denná sadzba.

 • Cena za deň prenájmu je stanovená vždy na 24 hodín. Naša autopožičovňa má stanovené ceny v závislosti od doby prenájmu - v princípe čím dlhší čas, tým nižšia cena. Všetky vozidlá pri krátkodobom prenájme majú štandardne limit kilometrov na 300 km/deň, pri dlhodobom prenájme je počet kilometrov limitovaný na 5000 km/mesiac, prípadne po vzájomnej dohode je limit kilometrov neobmedzený.
  V prípade prekročenia maximálneho stanoveného limitu kilometrov bude účtovaný poplatok za vozidlo E-class a V- class 0,40 € s DPH, B-class 0,35 € s DPH, Audi A8 0,50 € s DPH.
 • Ceny zahrňujú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla až do výšky 5 mil. EUR, olej a iné náplne, nezahrňujú však pohonné hmoty.
 • Cena nájmu zahŕňa diaľničnú známku v rámci Slovenskej republiky a Rakúska.
 • Dotankovanie: PRESTIGE RENT prenajíma vozidlá s plnou nádržou.
  Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok 1,90 €/l.
 • Tento poplatok zohľadňuje aj firemné manipulačné náklady za dotankovanie.
 • Pokuta za nevrátenie dokladov od vozidla (stratu, zabudnutie) do 24 hodín je na základe platných zmluvných podmienok 166 €.
 • Pokuta za nevrátenie kľúčov od vozidla (stratu, zabudnutie) je na základe platných zmluvných podmienok 360 €.
 • Pokuta za nevrátenie kompletnej povinnej výbavy je na základe platných zmluvných podmienok 60 €.
 • Všetky hore uvedené poplatky a pokuty sú uvedené v cenníku poplatkov.

Služby mimo otváracích hodín

Naše služby sú dostupné mimo otváracích hodín pobočky za poplatok.

Ďalší vodič

Ďalší vodiči vozidla musia byť nahlásení spoločnosti PRESTIGE RENT. Účtuje sa jednorazový poplatok.

Doplnky do auta

Zimné reťaze, ťažné zariadenie a detské sedačky sú na vyžiadanie za poplatok.

Pristavenie / Vyzdvihnutie

Na požiadanie pristavujeme a preberáme vozidlá kdekoľvek po celom území Slovenska. Ceny sú uvedené v cenníku.

Jednosmerné cesty

Ak potrebujete vrátiť auto mimo pobočky kde ste si ho prenajali, ponúkame službu jednosmerné cesty. Auto je možné vrátiť aj na inom miestne podľa dohody s PRESTIGE RENT.

Cesta do zahraničia

Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Bulharsko, štáty bývalej Juhoslávie (mimo Chorvatsko), Rusko, Ukrajina, Rumunsko.Vstup je povolený iba pre sk. vozidiel P, A, B, C1, C2, C3, C4 do krajín: Maďarsko, Poľsko.

Poistenia

 • PRESTIGE RENT má všetky vozidlá plne  poistené havarijne ako aj zákonne v rámci celej Európskej Únie so spoluúčasťou 5%/ min. 330 €, avšak v prípade doplnkového pripoistenia zakúpeného cez našu spoločnosť je táto spoluúčasť 0,- €/0 %.
 • V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať políciu a kontaktovať našu spoločnosť.
 • Havarijné poistenie / CDW, TP/. Poistenie osôb /PAI/ úrazové poistenie je možné uzavrieť za poplatok u príslušnej poisťovne.
 • PRESTIGE RENT ponúka plán čiastočného krytia škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla.
 • V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle aj v prípade zaplatenia poistky. Akékoľvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu. V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.

Zodpovednosť

Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné, poplatky za používanie spoplatnených úsekov ciest ...).

Doba prenájmu / územná platnosť:

Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Predĺženie sa musí realizovať osobne na zastúpení prenajímateľa a nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení s tým, že s predĺžením je povinný uhradiť nájomné v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami.

Klient je povinný odovzdať vozidlo v stave v akom ho prevzal / čisté a dotankované /.

Dôležité informácie

PRESTIGE RENT nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.

Spätné vyplatenie DPH nie je možné.

V cene nájmu vozidla nie sú zahrnuté náplne a kvapaliny, ktoré počas použitia vozidla je nutné dopĺňať:

 • Voda do ostrekovačov
 • Voda do chladiča/chladiaca kvapalina
 • Olej do motora
 • Adblue

Každé vozidlo pred začatím prenájmu a odovzdaním je skontrolované odborníkom a všetky náplne sú doplnené.

Dôležité upozornenie

V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočtu DPH.

PRESTIGE RENT si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v podmienkach prenájmu a cenách.